ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Vrijblijvend informatie aanvragen
Als een belangstellende vrijblijvend informatie aanvraagt heeft deze geen plichten, maar ook geen rechten. Je bent dus niet verzekerd van een plaats tijdens de cursus of workshop. Door vrijblijvend informatie aan te vragen geef je slechts je interesse aan voor de desbetreffende cursus.

2. Inschrijven met betaalverplichting
Onder inschrijving verstaat Femtech de aanmelding voor een cursus of workshop. Een belangstellende kan zich inschrijven voor een cursus of workshop via het inschrijfformulier op de website of per e-mail. Voor beide manieren van inschrijving zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Dit betekent dat de belangstellende zich tot betaling verplicht binnen de gestelde betalingstermijn en dat de belangstellende zich zo verzekert van een plaats bij de cursus of workshop.

3. Facturering
Na inschrijving ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen de factuur. Deze wordt per e-mail verzonden. De betaling kan geschieden per bankoverschrijving of online door middel van Ideal via de link op de factuur.

4. Betalingstermijn
Als de betalingstermijn wordt overschreden ontvangt de debiteur automatisch een herinnering. Na drie herinneringen wordt een incassobureau ingeschakeld waarbij de extra kosten worden verhaald op de debiteur.

5. Bedenktijd en Annuleren
5.1 De cursist heeft een bedenktijd van 14 dagen ingaand op de datum van inschrijving. Binnen deze termijn wordt het volledige bedrag teruggestort of wordt de betaalverplichting tenietgedaan.
5.2 Annuleren kan alleen per e-mail of telefonisch waarbij annuleren via de voicemail niet geldig is.
5.3 Annuleren met volledige teruggave vindt alleen plaats als de annulering binnen de gestelde termijn geschiedt. Bij annulering tot 4 weken voorafgaand aan de cursus zijn de annuleringskosten 35,-. Deze worden ingehouden op het terug te storten bedrag of worden apart gefactureerd indien er nog geen betaling heeft plaatsgevonden. Binnen 4 weken voorafgaand aan de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

6. Inhalen van de lessen
6.1 Inhalen van een les is alleen mogelijk indien de cursist zich minimaal 3 dagen voorafgaand aan de betreffende les telefonisch of per e-mail afmeldt.
6.2 Bij uitzondering kan een cursist zich maximaal 24 uur te voren afmelden.
6.3 Als de cursist zonder berichtgeving binnen de hierboven gestelde termijn niet verschijnt, dan geldt dit als noshow en is het niet mogelijk om deze les in te halen of restitutie te ontvangen.
6.4 Annuleren in Corona-tijd. Indien een cursus door Femtech, vanwege een lockdown, wordt verplaatst naar een andere datum is er geen teruggave van het cursusgeld mogelijk. Femtech biedt immers ruimschoots de gelegenheid om de cursus op andere data te volgen.

7. Prijzen
De cursusprijs is inclusief digitaal naslagwerk en koffie en thee tijdens de cursus of workshop. Bij een cursus die de hele dag duurt is de lunch niet inbegrepen.

8. Bij onvoldoende inschrijvingen
Een cursus gaat altijd door. Wel behoudt Femtech zich het recht om een cursus naar een andere datum door te schuiven indien er te weinig inschrijvingen voor de oorspronkelijke datum zijn of door ziekte van de docent. Een alternatieve datum is meestal binnen minstens 1 maand en maximaal 6 maanden af te spreken met de cursist. In uitzonderlijke gevallen is dit niet mogelijk en krijgt de cursist het cursusgeld teruggestort.

9. Aansprakelijkheid
Femtech, technieklessen voor vrouwen is niet aansprakelijk voor letsel of beschadigingen tijdens of buiten de cursussen. Femtech geeft tijdens de cursus duidelijke instructies die de cursist moet opvolgen opdat de technische handelingen correct worden uitgevoerd.

10. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst met de cursist is geldig vanaf de datum van inschrijving tot na afloop van de cursus of workshop waarvoor men zich heeft ingeschreven.

11. In de plaatsstelling
Als de cursist niet zelf naar de cursus kan of wil komen, geldt de mogelijkheid voor in de plaatsstelling. Dit kan alleen in overleg met Femtech.

12. Huisregels
1. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus/workshop.
2. De cursist zal de docent voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen met name medicatie die het reactievermogen beinvloeden en hartmedicatie.
3. Femtech is gerechtigd om een cursist die om welke reden dan het verloop van de cursus structureel belemmert, per onmiddelijk verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.
4. De cursist is voor aanvang van de cursus/workshop het volledige cursusgeld verschuldigd, mits met Femtech anders is overeengekomen.
5. De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
6. De aansprakelijkheid van Femtech en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
7. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Femtech beperkt tot een maximum van 500 euro.
8. De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, grove onachtzaamheid van Femtech of haar leidinggevende ondergeschikten.

13.Copyright en eigendomsrecht
Het copyright van alle cursusmaterialen berust bij Femtech technieklessen voor vrouwen. Ook het eigendomsrecht van alle cursusmaterialen berust bij Femtech technieklessen voor vrouwen. Het gebruiksrecht ligt bij de cursist.

14. Garantie en klachten
14.1 Femtech technieklessen voor vrouwen garandeert dat cursist de door hem/haar betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven. Femtech technieklessen voor vrouwen waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cursussen en legt zich er op toe deze kwaliteit voortdurend te optimaliseren.
14.2 Het docententeam voert een keer per kwartaal overleg teneinde de voortgang en kwaliteit van de lessen te bewaken.
14.3 Na afloop van iedere workshop/cursus wordt een evaluatieformulier gegeven aan alle deelnemers.
14.4 Vragen van administratieve aard worden binnen 5 werkdagen beantwoord.
14.5 Vragen over de inhoud van de cursussen en workshops worden doorgaans binnen 5 werkdagen beantwoord.
14.6 Bij overmacht inzake weersomstandigheden als code rood, natuurrampen, epidemieen, kortom omstandigheden die van tijdelijke aard zijn maar waardoor de cursus niet op de geplande data kan plaatsvinden, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats omdat Femtech vervangende data aanbiedt en de mogelijkheid om dezelfde cursus op een andere locatie te volgen.
14.7 Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de directie van Femtech en zullen ten alle tijden eveneens schriftelijk worden behandeld en beantwoord.Nieuws

De Chickadee!
Lees verder>>
Damesgereedschap!
Lees verder>>